Raporty z ewaluacji wewnętrznej


   W roku szkolnym 2018/2019 była przeprowadzona ewaluacja problemowa w zakresie wymagań ustalonych przez Ministra Edukacji Narodowej zgodnie z rozporządzenieniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.2017, poz.1611).

Wymaganie 1 - Procesy edukacyjne zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie 2 - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

Wymaganie 6 -Rodzice są partnerami szkoły lub placówki