Plan Ośrodka dla dzieci z Wadami Słuchu i Mowy
plan ośrodka
Klasa wstępna

Do oddziału przedszkolnego przyjmujemy dzieci od 3 roku życia na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Do kształcenia w naszej placówce, przyjmowane są dzieci z wadą słuchu, wadami wymowy, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Ilość dzieci w klasie wstępnej uzależniona jest od indywidualnych potrzeb dzieci. Dzięki temu możemy skutecznie wspierać jego rozwój, tak aby mogło odczuwać satysfakcję z osiągniętych sukcesów. Praca w oddziale przedszkolnym opiera się na dostosowaniu zajęć wychowawczych i edukacyjnych do głównej formy dziecięcej aktywności jaką jest zabawa. Podczas zabaw edukacyjnych dzieci zdobywają nowe doświadczenia: nabywają orientacji w schemacie własnego ciała, orientacji w przestrzeni, poznają podstawowe pojęcia matematyczne, wiadomości o środowisku przyrodniczym, nabywają sprawności manualnych i ruchowych.

Dzieci mogą uczestniczyć w :

 • indywidualnych zajęciach logopedycznych,
 • zajęciach rewalidacji indywidualnej,
 • zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych,
 • zajęciach socjoterapeutycznych dla uczniów i rodziców,
 • zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
 • indywidualnych zajęciach z psychologiem,
 • indywidualnych zajęciach z pedagogiem,
 • kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona,
 • terapii W. Sherborne,
 • terapii M. i Ch. Knillów,
 • zajeciach w Sali Doświadczania Świata
 • zajęciach Biofeedback
 • zajęciach w Sali wczesnego wspomagania słuchu, mowy i wzroku
Szkoła podstawowa

W Szkole Podstawowej klasy szkolne są 2-8 osobowe. Dzieci w wieku szkolnym objęte są nauczaniem zintegrowanym (klasy I-III) lub blokowym (klasy IV-VI).Proces dydaktyczny oparty jest na metodzie totalnej komunikacji. Wspierany jest wieloma środkami akustyczno-elektronicznymi, audiowizualnymi oraz komputerowymi. I etap edukacji to kształcenie zintegrowane. Obejmuje 3 letni okres nauki. Podczas którego dzieci rozwijają umiejętności nabyte w przedszkolu, a także zdobywają nowe. Naczelnymi celami nauczania w klasie 1-3 jest rozwój fizyczny każdego ucznia oraz zdobycie umiejętności pisania, czytania, liczenia i rozumienia otaczającego świata. Oczywiście wszystko na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia.

Dzieci i młodzież mają zapewnione:

 • indywidualne zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rewalidacji indywidualnej,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów i rodziców,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej,
 • zajęcia czytelnicze
 • indywidualne zajęcia z psychologiem,
 • indywidualne zajęcia z pedagogiem,
 • zajęcia w pracowni komputerowej ze stałym dostępem do Internetu,
 • zajęcia w kołach zainteresowań (przedmiotowe, komputerowe, teatralne, taneczne, sportowe)
 • kinezjologia edukacyjna P. Dennisona,
 • zajecia w Sali Doświadczania Świata
 • terap[ia metodą Biofeedback
 • terapia W. Sherborne,
 • terapia M. i Ch. Knillów,
 • terapia metodą Tomatisa
Gimnazjum

Sposoby komunikacji i metody nauczania w naszym gimnazjum są zharmonizowane z potrzebami i zdolnościami naszych uczniów. Proces dydaktyczny oparty jest na metodzie totalnej komunikacji. Wspierany jest wieloma środkami akustyczno-elektronicznymi, audiowizualnymi oraz komputerowymi.

Gabinety przedmiotowe wyposażone są w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny (komputery, mikroskopy, mapy, plansze, encyklopedie, słowniki) Kadra nauczycielska to-specjalistyczna kadra surdopedagogów i oligofrenopedagogów, którzy stosują, adekwatne do potrzeb naszych wychowanków, metody nauczania.

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne:

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Obecnie oferujemy następujące kierunki:

·         Kucharz małej gastronomii

·         Ślusarz

W miarę zapotrzebowania mamy możliwości otwarcia innych kierunków kształcenia zawodowego.

Szkoła zawodowa kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. Uczniowie otrzymują nie tylko świadectwa ukończenia szkoły, ale również dyplomy zawodowe.

TECHNIKUM
W kształceniu ponadgimnazjalnym proponujemy czteroletnie Technikum o kierunku żywienie i gospodarstwo domowe zakończone maturą

TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE
Dla uczniów, którzy ukończyli szkołę zawodową oferujemy 3 letnie Technikum Uzupełniające. Kończy się ono egzaminem maturalnym.

Wymagane dokumenty

 • Podanie (do pobrania w zakładce Do pobrania)>
 • 3 zdjęcia
 • świadectwo ukończenia szkoły (w przypadku Gimnazjum, ZSZ i Technikum)
 • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego
 • skrócony odpis aktu urodzenia (z poświadczeniem zameldowania na stałe i nr PESEL)
 • dokumentacja medyczna
 • podanie o przyjęcie do internatu (dla osób zamiejscowych)
 • skierowanie od Starostwa z miejsca zamieszkania o przekazaniu ucznia do Starostwa Powiatu żarskiego
Pedagog


Katarzyna Spacjer

Pedagog Katarzyna SpacjerCzas pracy

Poniedziałek

8:15 – 12:15

Wtorek

8:45 – 12:45

Środa

12:30 – 16:30

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:15 – 12:15Zwróć się do pedagoga, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 • nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chcesz pomóc innym a nie wiesz w jaki sposób.

Katarzyna Spacjer

Internat

Zadania internatu:

 • Inspirowanie ekspresji plastycznej i werbalnej
 • Realizacja zadań związanych z promocją zdrowego stylu życia (zdrowia psychicznego, fizycznego i społecznego)
 • Poznanie i zrozumienie skutków ryzykownych zachowań
 • Ochrona zdrowia
 • Kształtowanie szacunku dla własnego regionu i Ojczyzny, symboli narodowych, religijnych oraz pamiątek historycznych

Wychowawcy tworzą warunki do nabywania następujących umiejętności:

 • Efektywnego współdziałania w zespole
 • Budowania więzi międzyludzkich
 • Podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji
 • Skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm
 • Odniesienia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
 • Odniesienia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń
 • Rozwijania osobistych zainteresowań
 • Radzenia sobie w sytuacjach trudnych
 • Dokonywania właściwych osobistych wyborów

Internat zapewnia:

 • Zakwaterowanie i wyżywienie
 • Nabycie umiejętności interesującego i bezpiecznego zagospodarowania czasu wolnego
 • Poznawanie zasad rozwoju społecznego i rozwoju osobowego

WZOROWY WYCHOWANEK

 • Dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym środowisku.
 • Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i internat.
 • Ma określony krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, które stara się rozwijać.
 • Przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnianymi błędami
 • Jest odpowiedzialny i rozważny
 • Działając w grupie poczuwa się do odpowiedzialności
 • Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku
 • Potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
 • Postępuje zgodnie z zasadami higieny.
 • Wykazuje stosowną aktywność fizyczną
 • Szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny.
 • Jest prawy, rozróżnia zachowanie złe i dobre na miarę swoich możliwości psychofizycznych w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu
Biblioteka

Biblioteka zaprasza:

 

poniedziałek

Wtorek

Środa

piątek

10:50 – 11:50

14:05 – 15:40

8:50 – 10:35

8:35 - 9:25

 

Nowości w bibliotece

 • Dorota Nosowska i Renata Kreczman – Madej „Pięć największych problemów u dzieci” poradnik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców – ADHD, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, wstyd
 • Biblioteka posiada bogate zbiory filmów na DVD (lektury), wydawnictw, albumów związanych z naszą Ojczyzna, wydawnictw informacyjnych, słowników, wydawnictw popularno – naukowych i informacyjnych

   

  Konkurs czytelniczy dla wszystkich uczniów „Czytam, jestem mądry” – regulamin w bibliotece

   

  Biblioteka zaopatruje w podręczniki uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele
Janusz Stasiak

Janusz Stasiak

Dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach,

nauczyciel matematyki

Beata Prowancka – Szelest

Beata Prowancka – Szelest

Z-ca Dyrektora Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach,

nauczyciel języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie,

Ewa Stec

Ewa Stec

Kierowniczka Internatu, wychowawca grupy I

z przygotowaniem oligo- i surdopedagogicznym, ukonczony III stopień języka migowegoElżbieta Braun – nauczyciel religii, terapeuta Tomatisa
Iwona Cieślik -nauczyciel wychowania fizycznego, korekcji wad postawy
Violetta Franczak – nauczyciel chemii, biologii, wychowania do życia w rodzinie
Agnieszka Godecka – nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki, historii i społeczeństwa, zajęć artystycznych
Danuta Grabowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, alternatywnych form komunikacji, wychowawca klasy IVa SP
Jolanta Hojda - nauczyciel zajęć praktycznych, technologii gastronomicznej, zasad BHP w gastronomii, urządzania zakładów gastronomicznych, wychowawca klasy III kucharz ZSZ
Małgorzata Jaśkowiak – nauczyciel języka polskiego, rewalidacji, zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
Małgorzata Kotlicka - nauczyciel języka angielskiego
Beata Kowal – nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych,wychowawca klasy III a Gimnazjum
Leszek Kraśnicki – nauczyciel fizyki
Elżbieta Kuberska – nauczyciel zajęć praktycznych, wychowawca klasy Ia kucharz ZSZ
Anna Łyskawińska – nauczyciel muzyki
Marzena Limanowska – nauczyciel języka niemieckiego
Waldemar Malendowicz – nauczyciel podstaw przedsiębiorczości
Aneta Mićko - nauczyciel technologii gastronomicznej, rewalidacji, wychowawca klasy I cukiernik ZSZ
Ks. Piotr Pluta – nauczyciel religii
Bogusław Proszak – nauczyciel matematyki, technologii, rysunku zawodowego, rewalidacji, podstaw konstrukcji maszyn i maszynoznawstwa,techniki wytwarzania elementów maszyn, technologii napraw elementów maszyn
Krzysztof Ruciński – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, rewalidacji
Angelika Rybczyńska – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy IIb ZSZ
Katarzyna Spacjer – pedagog
Dorota Szkwarek – nauczyciel języka polskiego, wychowania do życia w rodzinie, bibliotekarz, wychowawca klasy V SP
Agnieszka Szymczak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, terapeuta Tomatisa, wychowawca klasy IIa SP
Halina Szyszkowska – nauczyciel matematyki, techniki, zajęć technicznych, plastyki, wychowawca klasy Ia gimnazjum
Iwona Śpiewak – nauczyciel rewalidacji, czytelnictwa,
Jolanta Świątek – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji, wychowawca klasy II-IIIa SP
Wojciech Tadla – nauczyciel języka angielskiego, wychowawca klasy IIIb Gimnazjum,
Leszek Wantoła - nauczyciel zajęć praktycznych, pracowni podstaw konstrukcji maszyn, podstw działalności w gastronomii, wychowawca klasy I ślusarz ZSZ
Katarzyna Wasilewska – nauczyciel przyrody, geografii, wychowawca klasy VIa SP
Małgorzata Węgłowska-Kanarek – psycholog
Teresa Włodarczyk – logopeda
Marcin Wojtalewicz – nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca klasy II-III ślusarz ZSZ
Izabela Wrońska – terapeuta BFB, nauczyciel rewalidacji, czytelnictwa, wychowawca klasy Ib gimnazjum
Danuta Zajączkowska – nauczyciel języka polskiego, wychowawca klasy II a Gimnazjum
Ewa Ziółkowska – nauczyciel matematyki, rewalidacji, zajęć dydaktyczno -wyrównawczych


Wychowawcy internatu i internatu międzyszkolnego


Katarzyna Biniecka - wychowawca grupy V i VI z przygotowaniem surdopedagogicznym,
Leokadia Sienkiewicz - wychowawca grupy II z przygotowaniem oligo- i surdopedagogicznym
Danuta Pinuta - wychowawca grupy III z przygotowaniem oligo- i surdopedagogicznym
Krzysztofa Wróbel - wychowawca grupy I z przygotowaniem surdopedagogicznym
Katarzyna Gruber - wychowawca grupy V, terapeuta Tomatisa
Grażyna Talaga - wychowawca grupy V z przygotowaniem oligo- i surdopedagogicznym
Agnieszka Sowa – wychowawca grupy V z przygotowaniem oligo- i surdopedagogicznym
Grażyna Krzyżańska – wychowawca grupy IV z przygotowaniem oligo- i surdopedagogicznym, logopedia
Mirosława Rachoń – wychowawca grupy II i III z przygotowaniem oligopedagogicznym,
Alicja Balcerska – wychowawca internatu międzyszkolnego
Alina Łukaszewicz - wychowawca internatu międzyszkolnego
Mirosława Rachoń – wychowawca internatu międzyszkolnego

Zajęcia dodatkowe