O nas

Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego wszechstronny rozwój. Wspólnie stawiamy na jakość naszej pracy -bo jakość w edukacji jest najważniejsza. Wymaga ona zaangażowania wszystkich pracowników - dyrekcji, nauczycieli, personelu administracji i obsługi, rodziców i uczniów.

Od ponad 50 lat kształcimy dzieci niesłyszące, niedosłyszące oraz z wadą wymowy, od kilku lat rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o pracę z dziećmi autystycznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, ze sprzężeniami.

W naszej pracy gwarancją sukcesu jest wykorzystywanie metod aktywizujących, metod bezpośredniego kontaktu z przyrodą i otoczeniem. Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie dziecka w środowisku nieznanym, wymaga od osób sprawujących opiekę indywidualizacji pracy, dlatego też nie tylko podczas zajęć szkolnych ale i podczas wycieczek grupy są mało liczne.