O NAS

Najważniejsze jest dla nas dziecko i jego wszechstronny rozwój. Wspólnie stawiamy na jakość naszej pracy -bo jakość w edukacji jest najważniejsza. Wymaga ona zaangażowania wszystkich pracowników - dyrekcji, nauczycieli, personelu administracji i obsługi, rodziców i uczniów. Od ponad 50 lat kształcimy dzieci niesłyszące, niedosłyszące oraz z wadą wymowy, od kilku lat rozszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o pracę z dziećmi autystycznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, ze sprzężeniami. W naszej pracy gwarancją sukcesu jest wykorzystywanie metod aktywizujących, metod bezpośredniego kontaktu z przyrodą i otoczeniem. Prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie dziecka w środowisku nieznanym, wymaga od osób sprawujących opiekę indywidualizacji pracy, dlatego też nie tylko podczas zajęć szkolnych ale i podczas wycieczek grupy są mało liczne.

  • Kornel Makuszyński - nasz patron

    Kornel Makuszyński – polski prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta, członek Polskiej Akademii Literatury. Przed II wojną światową był jednym z najpoczytniejszych, najbardziej popularnych i najbardziej płodnych literacko polskich pisarzy.

  • Nasza historia

    2 lipca 1957r.- decyzja Wydziału Oświaty Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodów w Zielonej Górze o przejęciu budynków od Zasadniczej Szkoły Mechanizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na Zakład Wychowawczy dla Głuchych (baza była w większości zniszczona i nadawała się do kapitalnego remontu, który był podstawą do uruchomienia szkoły i internatu),